Schrijf je in als vrijwilliger!

Wij hebben de volgende afdelingen:

  • textiel: hulp nodig bij het maken van knuffels, assisteren bij het breien en haken, kleding oppimpen, kortom diverse leuke dingen maken die te maken hebben met stoffen, wol en aanverwante zaken.
  • gips en klei: helpen bij het boetseren, mozaieken maken, met gipsverband werken(maskers en spookjes), gipsgieten in vormpjes en daarna stimuleren om alles te verven en te versieren.
  • kleuters: in de HCP kantine zitten de 5 en 6 jarigen. Zij gaan in groepjes van 10 onder begeleiding naar de afdelingen. Daarnaast wordt er met hen op de afdeling allerlei creatiefs en sportiefs gedaan.
  • huttenbouw: op het plein kunnen kinderen van pallets hun eigen hut bouwen. Graag helpen bij het timmeren en zorgen voor de veiligheid van de constructies.
  • knutselen: in de Oliveo kantine is er voor elke dag een ander creatief programma op knutselgebied. Er is hulp nodig aan de diverse tafels waar de verschillende activiteiten zijn uitgestald om te zorgen dat de kinderen iets leuks kunnen maken en verantwoord met materiaal omgaan.
  • techniek: in de Oliveo sporthal wordt er elke dag gesoldeerd, met electriciteit gewerkt, gemetseld, raketten gemaakt en afgeschoten. Daarnaast is er elke dag een andere leuke technische ontdekking te doen. Bij al deze activiteiten is veel assistentie nodig.
  • houtbewerking/figuurzagen: in de Oliveo sporthal kunnen de kinderen figuurzagen, timmeren en houtbranden. Helpen bij die activiteiten, stimuleren van de creativiteit en zorgen voor de veiligheid zijn daar belangrijke taken.
  • sport en spel: op veld 1 van Oliveo kunnen de kinderen zich elke dag uitleven in de diverse sporten en spelen. Supervisie houden en begeleiden van de activiteiten vraag wel een actieve sportieve instelling.
  • Survival: op de donderdag kunnen de 9 t/m 12-jarigen meedoen aan een survivalparcous in het Dobbe gebied. Daar hebben we zo’n 30 man/vrouw extra begeleiding voor nodig. ’s Morgens krijgt u om 9 uur instructies en dan mag u naar de aan u toegewezen post gaan. Zo rond half 3 komt dan de laatste groep langs. Wij zorgen voor uw natje en droogje, letterlijk en figuurlijk, want als u bij een wateractiviteit staat, kunt u ‘besmet’worden. Een sportief gezellige dag met veel plezier en gelach.
  • Algemeen: dan ben je inzetbaar als hulp op het plein bij bijv. een springkussen, als badmeester, bij de verkeerstuin en daarnaast zijn er ook mensen nodig die surveilleren over het terrein. Het op tijd signaleren van potentieel vervelende situaties, vernielingen, pestgedrag etc.

Gedragscode vrijwilligers Jeugdland Pijnacker:
Voor iedereen die bij Jeugdland actief is, kinderen, vrijwilligers en leiding, is een gezonde en fysiek en sociaal veilige omgeving belangrijk. Iedereen die als vrijwilliger meewerkt om een activiteit tot stand te brengen, heeft een voorbeeldrol voor de deelnemende kinderen.
Het is belangrijk om volgens de maatschappelijke normen en waarden met elkaar om te gaan. Om dit te benadrukken hebben wij als Stichting Jeugdland voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt helpen, als vrijwilliger of stagiair(e) word je op deze gedragscode gewezen en word je geacht hiernaar te handelen.
Huisregels:
1. Het gebruik van alcohol tijdens of nabij een activiteit is niet toegestaan. D.w.z. dat het nuttigen van alcohol gedurende de week voor 16.00 uur niet is toegestaan. Tijdens de afsluiting van de week wordt men verzocht om voor de ontsteking van het vuur niet met alcoholhoudende drank tussen de kinderen en de ouders te lopen.
2. In het bijzijn van kinderen is roken niet toegestaan.
3. Drugsgebruik of het onder invloed zijn van drugs of andere verdovende middelen is niet toegestaan tijdens of nabij een activiteit.
Gedragsregels:
1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van pesten, intimidatie, seksuele benadering en ander ongewenst gedrag ten opzichte van kinderen. Ook tussen vrijwilligers onderling wordt dit gedrag als ontoelaatbaar gezien.
3. De vrijwilliger heeft de plicht kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, pesten en (seksuele) intimidatie en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de kinderen is betrokken, wordt nageleefd.
4. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode is hij verplicht hiervan melding te maken bij de voorzitter.
5. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de voorzitter.
6. Indien nodig schakelt het bestuur van Jeugdland een vertrouwenspersoon in. Overtreding van deze gedragscodecode kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten zal het Bestuur direct politie en/of justitie inschakelen. Daar waar in de tekst gesproken wordt over een vrijwilliger, wordt ook een stagiaire of begeleider bedoeld. Met kinderen worden alle personen jonger dan 16 jaar bedoeld.
Bestuur Stichting Jeugdland Pijnacker

Vul hieronder je gegevens in en wij komen zo spoedig mogelijk bij je terug. Alvast bedankt voor je interesse in Jeugdland Pijnacker


N.B. afmelden voor de nieuwsbrief of een verzoek tot verwijdering uit ons vrijwilligersbestand, graag e-mailen naar jeugdlandpijnacker73@gmail.com.

Zie privacy beleid Jeugdland onder de kop “organisatie” op deze website.

© 2021 Jeugdland Pijnacker
Website ontwikkeling: DVSdesign